แบบสอบถามการประเมินภาวะผู้นำ (Leadership)
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562
  1. ผู้ตอบแบบถามฯ จะต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  2. กรุณาตอบแบบสอบถามฯ ในระหว่างวันที่ 11 - 25 มกราคม 2564 (ขยายเวลาถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564)
  3. กรุณาศึกษารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.council.su.ac.th) หัวข้อ การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
    หรือ ดาวน์โหลดจาก link ต่อไปนี้ เอกสารการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
    หรือ สแกนจาก QR Code ต่อไปนี้ Responsive image