แบบประเมินภาวะผู้นำ (Leadership)
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี

แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินเพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2562
  1. ผู้ตอบแบบประเมิน จะต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  2. กรุณาตอบแบบประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 7 - 24 มกราคม 2565 (ขยายเวลาถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)
  3. กรุณาศึกษารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.council.su.ac.th) หัวข้อ การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
    หรือ ดาวน์โหลดจาก link ต่อไปนี้ เอกสารการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี
    หรือ สแกนจาก QR Code ต่อไปนี้ Responsive image